Странджа / Йълдъз – планината без пожари Странджа / Йълдъз – планината без пожари
Мащаб: 1:100 000
Вид: за защита от пожари; стенна
Формат: 110/128 cm

 

В изпълнение на трансграничния проект „Странджа / Йълдъз е планината без пожари“ е проектирана и изработена карта в мащаб 1:100 000 на над 13 100 км² горска територия, обхващаща района на държавната граница между Р. България и Р. Турция по протежение на 182 км.

Картата предсатвя релефа, хидрографията, населените места, пътната мрежа и административните граници на територията на двете страни. Нейното специално съдържание указва границите на българските и турските горски стопанства, класовете на пожароопасност на територии в обхвата на проекта, специализираните служби и изградената противопожарна инфраструктура, защитените територии и обектите привличащи голям брой посетители, които повишават пожарната опасност в района на Странджа.

Картата е съвместно издание на КартГео ООД и  Екопан – Бургас

Странджа / Йълдъз – планината без пожари

България – карта на защитените територии България – карта на защитените територии
Мащаб: 1:600 000
Вид: специална; дипляна
Формат: 70/100 cm; сгънат 12/22 cm

 

Обхват: Р. България. Картата е изработена по поръчка на Министерството на околната среда и водите и представлява обзорна природо-географска карта, съдържаща границите на 15-те РИОСВ, на които е разделена страната и 873 защитени територии в Р. България, в това число: национални паркове - 3, природни паркове – 10, резервати – 54, поддържани резервати – 34, защитени местности – 422, природни забележителности – 350.

На гърба на картата е поместен списък на защитените територии в Р. България, разпределени по РИОСВ, представени са 3-те национални парка, данни за 10-те природни парка и 15-те РИОСВ в страната.

България – карта на защитените територии България – карта на защитените територии

Защитените територии в България Защитените територии в България
Мащаб: 1:400 000
Вид: специална; стенна
Формат: 100/140 cm

 

Обхват: Р. България. Картата е изработена по поръчка на Министерството на околната среда и водите и представлява обзорна природо-географска карта, съдържаща границите на 15-те РИОСВ на които е разделена страната и 873 защитени територии в Р. България, в това число национални паркове - 3, природни паркове – 10, резервати – 54, поддържани резервати – 34, защитени местности – 422, природни забележителности – 350.

Поместен е списък на защитените територии в Р. България, разпределени по РИОСВ.

Защитените територии в България

Специални карти към Планове за защита при бедствия Специални карти към Планове за защита при бедствия
Оперативна карта на община (област)
Вид: Специална, оперативна

 

Обхват: територията на съответната община. Мащаб: 1:50 000 – 1:150 000.

Картата съдържа и представя: 
 • територията на съответната общиана (област) и прилежащите части на съседните общини (области);
 • хидрография - реки, язовири, водохранилища;
 • релеф - предствен с хоризонтали и светлосенки;
 • железопътна мрежа - трасета, гари, спирки;
 • пътна мрежа - пътищата от републиканската пътната мрежа (автомагистрали, пътища I, II, III клас) с тяхната номерация, общински пътища, почвени пътища;
 • населени места;
 • обекти от критичната инфраструктура;
 • служби за защита;
 • съоръжения и ресурси за защита при бедствия;
 • други обекти, имащи отношение към защитата при бедствия;
 • държавни и административни граници.

Специални карти към Планове за защита при бедствия

Специални карти към Планове за защита при бедствия Специални карти към Планове за защита при бедствия
Оперативна карта на общински (областен) център
Вид: Специална, оперативна

 

Обхват: територията на съответния административен център. Мащаб: 1:10 000 – 1:20 000.

Картата съдържа и представя:
 • територията на съответния административен център;
 • хидрография - реки, канали, езера, язовири;
 • релеф - предствен с хоризонтали - райони в населени места - жилищни квартали, нежилищни квартали, паркове;
 • железопътни линии, гари, спирки;
 • входно-изходни пътища, булеварди и улици с техните наименования;
 • държавни учреждения - вкл. министерства и техните поделения, агенции, областни и общински администрации, кметства;
 • научни учреждения;
 • учебни заведения;
 • обекти за настаняване;
 • обекти за култура, развлечения и спорт;
 • сгради с масово пребиваване на хора;
 • обекти от критичната инфраструктура;
 • служби за защита;
 • съоръжения и ресурси за защита при бедствия;
 • други обекти, имащи отношение към защитата при бедствия.

Специални карти към Планове за защита при бедствия