Европейските железопътни коридори през Р. България Европейските железопътни коридори през Р. България
Вид: транспортна; настолна
Формат: 30/42 cm

 

Обхват: Територията на Р. България с трасетата на  европейските железопътни коридори, прминаващи през Р. България.

Изданието предствалява схематична карта, изработена по поръчка и в съответствие с изискванията на Национална компания Железопътна инфраструктура и изобразява трасетата на  европейските железопътни коридори, прминаващи през Р. България към края на 2009 г. Посочени са типа и състоянието на отделните елементи на железопътната инфраструктура (без ж.п. спирките).

Заявител: Национална компания Железопътна инфраструктура.

Европейските железопътни коридори през Р. България

 

Геоложка карта на северната част на площ "Керасова чука"
Мащаб: 1:2 000
Вид: геоложка карта
Формат: 75/75 cm

 

Геоложка карта на северната част на площ "Керасова чука"
Мащаб: 1:5 000
Вид: геоложка карта
Формат: 97/60 cm

 

Странджа / Йълдъз – планината без пожари Странджа / Йълдъз – планината без пожари
Мащаб: 1:100 000
Вид: за защита от пожари; стенна
Формат: 110/128 cm

 

В изпълнение на трансграничния проект „Странджа / Йълдъз е планината без пожари“ е проектирана и изработена карта в мащаб 1:100 000 на над 13 100 км² горска територия, обхващаща района на държавната граница между Р. България и Р. Турция по протежение на 182 км.

Картата предсатвя релефа, хидрографията, населените места, пътната мрежа и административните граници на територията на двете страни. Нейното специално съдържание указва границите на българските и турските горски стопанства, класовете на пожароопасност на територии в обхвата на проекта, специализираните служби и изградената противопожарна инфраструктура, защитените територии и обектите привличащи голям брой посетители, които повишават пожарната опасност в района на Странджа.

Картата е съвместно издание на КартГео ООД и  Екопан – Бургас

Странджа / Йълдъз – планината без пожари

България – карта на защитените територии България – карта на защитените територии
Мащаб: 1:600 000
Вид: специална; дипляна
Формат: 70/100 cm; сгънат 12/22 cm

 

Обхват: Р. България. Картата е изработена по поръчка на Министерството на околната среда и водите и представлява обзорна природо-географска карта, съдържаща границите на 15-те РИОСВ, на които е разделена страната и 873 защитени територии в Р. България, в това число: национални паркове - 3, природни паркове – 10, резервати – 54, поддържани резервати – 34, защитени местности – 422, природни забележителности – 350.

На гърба на картата е поместен списък на защитените територии в Р. България, разпределени по РИОСВ, представени са 3-те национални парка, данни за 10-те природни парка и 15-те РИОСВ в страната.

България – карта на защитените територии България – карта на защитените територии