Фирма КАРТГЕО ООД разработва и доставя разнообразни цифрови географски данни организирани като цифрови модели или цифрови карти. Обхвата на данните може да бъде както за територията на страната, така и за различни части от света. На базата на разработена географска база данни и използване на ГИС софтуер фирмата извършва услуги за разработване на цифрови карти. Фирмата разполага с детайлна географска база данни, попълвана и обновявана за територията на страната. За територията на Европа разполагаме с организирани данни събирани от общо достъпни източници. Също така имаме изградена цифрова географска база данни за целия свят на базата на която произвеждаме глобуси и изработваме карти на света и на отделните континенти.

  • картография  – проектиране, изработване и издаване на широк спектър картографски продукти, в това число релефни карти, глобуси, туристически карти, геоложки карти, карти на транспорта, карти на защитени територии, специални карти за защита при пожари, карти към планове за защита при бедствия и др.;
  • проектиране, внедряване и поддържане на ГИС, GPS и комуникационни технологии;
  • цифрова векторна карта на Европа;
  • геодезия;
  • кадастър;
  • рекламна и издателска дейност.