Специални карти към Планове за защита при бедствия Специални карти към Планове за защита при бедствия
Оперативна карта на община (област)
Вид: Специална, оперативна

 

Обхват: територията на съответната община. Мащаб: 1:50 000 – 1:150 000.

Картата съдържа и представя: 
 • територията на съответната общиана (област) и прилежащите части на съседните общини (области);
 • хидрография - реки, язовири, водохранилища;
 • релеф - предствен с хоризонтали и светлосенки;
 • железопътна мрежа - трасета, гари, спирки;
 • пътна мрежа - пътищата от републиканската пътната мрежа (автомагистрали, пътища I, II, III клас) с тяхната номерация, общински пътища, почвени пътища;
 • населени места;
 • обекти от критичната инфраструктура;
 • служби за защита;
 • съоръжения и ресурси за защита при бедствия;
 • други обекти, имащи отношение към защитата при бедствия;
 • държавни и административни граници.

Специални карти към Планове за защита при бедствия

Специални карти към Планове за защита при бедствия Специални карти към Планове за защита при бедствия
Оперативна карта на общински (областен) център
Вид: Специална, оперативна

 

Обхват: територията на съответния административен център. Мащаб: 1:10 000 – 1:20 000.

Картата съдържа и представя:
 • територията на съответния административен център;
 • хидрография - реки, канали, езера, язовири;
 • релеф - предствен с хоризонтали - райони в населени места - жилищни квартали, нежилищни квартали, паркове;
 • железопътни линии, гари, спирки;
 • входно-изходни пътища, булеварди и улици с техните наименования;
 • държавни учреждения - вкл. министерства и техните поделения, агенции, областни и общински администрации, кметства;
 • научни учреждения;
 • учебни заведения;
 • обекти за настаняване;
 • обекти за култура, развлечения и спорт;
 • сгради с масово пребиваване на хора;
 • обекти от критичната инфраструктура;
 • служби за защита;
 • съоръжения и ресурси за защита при бедствия;
 • други обекти, имащи отношение към защитата при бедствия.

Специални карти към Планове за защита при бедствия

Политически глобус Политически глобус
Вид: глобус
Диаметър: 32 cm

 

Глобусът е проектиран и изработен в България и е с най-големия размер от съществуващите на българския пазар, с диаметър на кълбото 32 см. Наситен е с богата и актуална географска информация за държавите в света и политическата принадлежност на островите в Световния океан.

Език на изпълнение: български.

Природогеографски глобус Природогеографски глобус
Вид: глобус
Диаметър: 32 cm

 

Глобусът е проектиран и изработен в България и е с най-големия размер от съществуващите на българския пазар, с диаметър на кълбото 32 см. Наситен е с богата и актуална географска информация и ефектно онагледява релефа на сушата и дъното на Световния окен. Глобусът представя топлите и студени течения на световния океан, територията обхваната от постоянни и плаващи ледове около северния и южния полюс, местоположението на българската база в Антарктида, пътя на великите мореплаватели Христофор колумб 1492 г. и Фернандо Магелан - 1519-1521 г. и е прекрасен подарък за малки и големи.

Език на изпълнение: български.

Релефна карта на Природен парк „Българка“

Релефна карта на Природен парк „Българка“ Релефна карта на Природен парк "Българка";
Хоризонтален мащаб: 1:30 000
Вертикален мащаб: 1:16 000
Вид: релефна
Формат: 90/160 cm

 

Картата е елемент от мобилна експозиция на релефен информационен модел, създаден за нуждите на Дирекцията на Природен парк "Българка". Релефният модел е съвместна разработка на Давгео ЕООД и КартГео ООД. Картата обхваща територията на Природен парк "Българка" и нагледно представя:
 • хидрографията на района;
 • пътна мрежа и пътеки;
 • туристически хижи, туристически заслони, хотели;
 • манастири и културно-исторически забележителности;
 • природни забележителности;
 • защитени територии;
 • туристически маршрути.