Участие на КартГео ООД в научно-практическа конференция по проект СХЕ-БГ с международно участие

1 National reportКатедрата по Екология и опазване на природната среда на СУ „Св. Климент Охридски“ (Биологически факултет) в партньорство с КартГео ООД и Епсилон ООД взеха участие в научно-практическа конференция по проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстови екосистеми на територията на България (извън НАТУРА 2000)“ (СХЕ-БГ).

На събитието бяха разгледани следните теми: степно-храстови екосистеми – резултати от картиране и оценка на екосистемните услуги; агроекосистеми – предстиящо картиране и оценка на екосистемните услуги; социално-икономически проучвания на въздействието на екосистемните услуги. Представена бе изложба на картен и снимков материал по проекта.

Гости на конференцията бяха Андърс Воллан, изследовател от природонаучния музей към Университета в Осло и института за природо-научни изследвания; член на изследователската група по геоекология и Сондре Даале, представител на института за природо-научни изследвания.

24 ноември 2016