Специални карти към Планове за защита при бедствия Специални карти към Планове за защита при бедствия
Оперативна карта на общински (областен) център
Вид: Специална, оперативна

 

Обхват: територията на съответния административен център. Мащаб: 1:10 000 – 1:20 000.

Картата съдържа и представя:
 • територията на съответния административен център;
 • хидрография - реки, канали, езера, язовири;
 • релеф - предствен с хоризонтали - райони в населени места - жилищни квартали, нежилищни квартали, паркове;
 • железопътни линии, гари, спирки;
 • входно-изходни пътища, булеварди и улици с техните наименования;
 • държавни учреждения - вкл. министерства и техните поделения, агенции, областни и общински администрации, кметства;
 • научни учреждения;
 • учебни заведения;
 • обекти за настаняване;
 • обекти за култура, развлечения и спорт;
 • сгради с масово пребиваване на хора;
 • обекти от критичната инфраструктура;
 • служби за защита;
 • съоръжения и ресурси за защита при бедствия;
 • други обекти, имащи отношение към защитата при бедствия.

Специални карти към Планове за защита при бедствия