Специални карти към Планове за защита при бедствия Специални карти към Планове за защита при бедствия
Оперативна карта на община (област)
Вид: Специална, оперативна

 

Обхват: територията на съответната община. Мащаб: 1:50 000 – 1:150 000.

Картата съдържа и представя: 
 • територията на съответната общиана (област) и прилежащите части на съседните общини (области);
 • хидрография - реки, язовири, водохранилища;
 • релеф - предствен с хоризонтали и светлосенки;
 • железопътна мрежа - трасета, гари, спирки;
 • пътна мрежа - пътищата от републиканската пътната мрежа (автомагистрали, пътища I, II, III клас) с тяхната номерация, общински пътища, почвени пътища;
 • населени места;
 • обекти от критичната инфраструктура;
 • служби за защита;
 • съоръжения и ресурси за защита при бедствия;
 • други обекти, имащи отношение към защитата при бедствия;
 • държавни и административни граници.

Специални карти към Планове за защита при бедствия